05 – Βασικές αρχές δημόσιας διαβούλευσης

Ο περί της Δημόσιας Διαβούλευσης Νόμος του 2024

(1) Κάθε δημόσια διαβούλευση θα πρέπει να διέπεται από τις βασικές αρχές της συμμετοχικότητας, της διαφάνειας, της λογοδοσίας, της αποτελεσματικότητας και της συνοχής.

(2) Τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (1) επιτυγχάνονται μέσω:

(α) του προσδιορισμού από την αρμόδια αρχή των αναμενόμενων επιπτώσεων καθώς και πρακτικών προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν από την εφαρμογή της επιδιωκόμενης νέας πολιτικής·

(β) της εισαγωγής στη συζήτηση επί της εξεταζόμενης νέας πολιτικής πρόσθετης τεχνογνωσίας, νέων προοπτικών και ιδεών για εναλλακτικές ρυθμίσεις·

(γ) της παροχής πληροφόρησης και βοήθειας στις αρμόδιες αρχές από τα επηρεαζόμενα μέρη και εμπλεκόμενους φορείς, για σκοπούς αποφυγής ανεπιθύμητων αλληλεπιδράσεων με άλλες πολιτικές αλλά και εξισορρόπησης τυχόν αντικρουόμενων συμφερόντων και επιδράσεων από την εφαρμογή της προτεινόμενης νέας πολιτικής·

(δ) του προσδιορισμού και της συμπερίληψης όλων των επηρεαζόμενων μερών και εμπλεκόμενων φορέων στη διαδικασία διαβούλευσης·

(3) Κύριο μέλημα κατά τη διεξαγωγή της δημόσιας διαβούλευσης θα πρέπει να είναι η επιδίωξη μίας όσο το δυνατόν πιο ευρείας και κυρίως εποικοδομητικής αλληλεπίδρασης, μεταξύ των αρμόδιων αρχών, που θα διαμορφώσουν τη νέα πολιτική, και των επηρεαζόμενων μερών και εμπλεκόμενων φορέων, που θα συμβάλουν στη χάραξη της υπό διαβούλευση νέας πολιτικής.

Τέλος


Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο