07 – Εξαιρέσεις από τη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης

Ο περί της Δημόσιας Διαβούλευσης Νόμος του 2024

7.-(1) Από τη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης εξαιρούνται νέες πολιτικές οι οποίες έχουν
σχέση με:
(α) τον ετήσιο προϋπολογισμό και τη χρηματοδότηση του Δημοσίου·
(β) την άμεση εφαρμογή Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Νοείται ότι, στην περίπτωση που το περιεχόμενο του Κανονισμού δίνει την ευχέρεια στο Κράτος
Μέλος να νομοθετεί (π.χ. για καθορισμό αρμόδιας Αρχής, ανάθεση εξουσιών, τροποποίηση
υφιστάμενων αλληλοσυγκρουόμενων νομοθεσιών κοκ), ο παρών Νόμος εφαρμόζεται·
(γ) τον Ποινικό Κώδικα·
(δ) τους φόρους κατανάλωσης·
(ε) την υιοθέτηση μέτρων σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, π.χ. σε περιπτώσεις ανώτερης
βίας, φυσικών καταστροφών κ.τ.λ., όπως επίσης και θεμάτων επείγουσας φύσεως που άπτονται
της υγείας και ασφάλειας των πολιτών (στ) την αμυντική θωράκιση και τη λειτουργία του Στρατού
της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Εθνικής Φρουράς·
(ζ) τη ρύθμιση ζητήματος που άπτεται των εθνικών συμφερόντων ή/και εξωτερικών σχέσεων της
Δημοκρατίας (π.χ. συνεργασίας της Δημοκρατίας για θέματα αποκλειστικής οικονομικής ζώνης,
έρευνας και διάσωσης κοκ)·
(η) τη ρύθμιση ζητήματος η οποία προωθείται ως άμεση συνέπεια Δικαστικής απόφασης και δεν
αφήνει καμία διακριτική ευχέρεια για την εξέταση εναλλακτικών επιλογών ρύθμισης και/ή δεν
επιτρέπει καμία ουσιαστική Διαβούλευση·
(θ) τη ρύθμιση που προωθείται για καθαρά διορθωτικούς σκοπούς χωρίς να επιφέρει
ουσιαστικές αλλαγές στο αντικείμενο, το σκοπό και την εφαρμογή υφιστάμενης ρύθμισης η οποία έχει ήδη τύχει Διαβούλευσης (π.χ. τεχνικού χαρακτήρα τροποποίηση υφιστάμενης
νομοθεσίας)·

Τέλος


Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο