ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Ο περί της Δημόσιας Διαβούλευσης Νόμος του 2024

-Περίληψη της διαβούλευσης:

-Συνολικός αριθμός συμμετεχόντων:

-Αριθμός και ονομαστική κατάταξη ενδιαφερομένων μερών που παρείχαν συνεισφορά:

-Αριθμός και ονομαστική κατάταξη εμπλεκόμενων φορέων που παρείχαν συνεισφορά:

-Αποτελεσματικότητα της διαβούλευσης:

-Μέσα και εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν:

-Τρόπος που η διαβούλευση βοήθησε στη διασαφήνιση της νέας πολιτικής:

-Επίδραση της διαβούλευσης στην διαμόρφωση της νέας πολιτικής:

-Συνολική αξιολόγηση της διαβούλευσης:

Τέλος


Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο