08 – Στάδια δημόσιας διαβούλευσης

Ο περί της Δημόσιας Διαβούλευσης Νόμος του 2024

(1) Τα στάδια δημόσιας διαβούλευσης είναι τα ακόλουθα:
(α) απόφαση αρμόδιας αρχής για διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης, μετά από λήψη πολιτικής
απόφασης για ανάπτυξη και σύνταξη νέας πολιτικής·
(β) δημοσίευση δημόσιας διαβούλευσης, συνοδευόμενης με όλα τα έγγραφα διαβούλευσης,
στην πλατφόρμα για διαβουλεύσεις·
(γ) εντοπισμός και καταγραφή όλων των εμπλεκόμενων φορέων αναφορικά με την υπό
διαβούλευση νέα πολιτική, με τη χρήση του πρότυπου εντοπισμού εμπλεκόμενων φορέων που
παρατίθεται ως Παράρτημα II, του παρόντος Νόμου:
Νοείται ότι, οι αρμόδιες αρχές μεριμνούν για τον καταρτισμό καταλόγου με τα πλήρη στοιχεία
των αντιπροσώπων που δύναται να εκπροσωπούν τους εμπλεκόμενους φορείς·
(δ) διεξαγωγή στοχευμένης διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς·
(ε) αξιολόγηση της διαδικασίας διαβούλευσης, με τη χρήση του πρότυπου αξιολόγησης της
διαδικασίας διαβούλευσης που παρατίθεται ως Παράρτημα I, του παρόντος Νόμου·

Τέλος


Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο