09 – Έναρξη Ισχύος

To περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Διαδικασία εξέτασης αίτησης για έκδοση άδειας οικοδομής για ανυψωτικό μηχάνημα γερανού τύπου πύργου) Διάταγμα του 2024

9. Το παρόν Διάταγμα τίθεται σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσης του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και ισχύει μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της τροποποίησης του Κανονισμού 11 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Λειτουργία, Συντήρηση και Έλεγχος Ανυψωτικών Μηχανημάτων) Κανονισμών του 2021, Κ.Δ.Π. 153/2021.

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο