02 – Ερμηνεία

To περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Διαδικασία εξέτασης αίτησης για έκδοση άδειας οικοδομής για ανυψωτικό μηχάνημα γερανού τύπου πύργου) Διάταγμα του 2024

2. (1) Για το σκοπό του παρόντος Διατάγματος, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-
«αρμόδια αρχή» έχει την έννοια που αποδίδεται στο άρθρο 2 του Νόμου∙

«ανυψωτικό μηχάνημα γερανού τύπου πύργου» έχει την ερμηνεία που του αποδίδεται στον περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμο.

«Νόμος» σημαίνει τον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται˙

(2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι περιέχονται στο παρόν Διάταγμα και δεν τυγχάνουν καθορισμού σε αυτό έχουν την έννοια που αποδίδεται στους όρους αυτούς από το Νόμο.

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο