05 – Απαιτούμενα έγγραφα για υποβολή αίτησης

To περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Διαδικασία εξέτασης αίτησης για έκδοση άδειας οικοδομής για ανυψωτικό μηχάνημα γερανού τύπου πύργου) Διάταγμα του 2024

5. Η αίτηση που υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή για έκδοση άδειας οικοδομής για τις οικοδομές που περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Διατάγματος, περιλαμβάνει τα ακόλουθα απαραίτητα έγγραφα:

(α) Έντυπο αίτησης για Άδεια Οικοδομής πλήρως συμπληρωμένο (για το ανυψωτικό μηχάνημα γερανού τύπου πύργου).

(β) Αντίγραφο της Άδειας Οικοδομής της υπό ανέγερση οικοδομής ή αντίγραφο της αίτησης για Άδεια Οικοδομής της υπό ανέγερση οικοδομής.

(γ) Αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής (τίτλου ιδιοκτησίας) του τεμαχίου.

(δ) Ισχύουσα Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος του μελετητή.

(ε) Έγγραφα Ανάθεσης και Ανάληψης της μελέτης και επίβλεψης του έργου.

(στ) Βεβαίωση ΕΤΕΚ για Ασφάλιση έναντι Επαγγελματικής Ευθύνης του μελετητή.

(ζ) Χωρομετρικό σχέδιο με τη θέση του ανυψωτικού μηχανήματος γερανού τύπου πύργου.

(η) Υπολογισμοί για τη βάση στήριξης του ανυψωτικού μηχανήματος γερανού τύπου πύργου, υπογεγραμμένοι και σφραγισμένοι από τον μελετητή.

(θ) Φωτογραφίες του υπό ανάπτυξη οικοπέδου στις οποίες φαίνονται και οι γειτονικές ιδιοκτησίες. Οι φωτογραφίες πρέπει να είναι αριθμημένες και σε χωρομετρικό σχέδιο να σημειώνονται τα σημεία από τα οποία λήφθηκαν.

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο