01 – Συνοπτικός Τίτλος

To περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Διαδικασία εξέτασης αίτησης για έκδοση άδειας οικοδομής για ανυψωτικό μηχάνημα γερανού τύπου πύργου) Διάταγμα του 2024

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Διαδικασία εξέτασης αίτησης για έκδοση άδειας οικοδομής για ανυψωτικό μηχάνημα γερανού τύπου πύργου) Διάταγμα του 2024.

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο