07 – Όροι άδειας οικοδομής

To περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Διαδικασία εξέτασης αίτησης για έκδοση άδειας οικοδομής για ανυψωτικό μηχάνημα γερανού τύπου πύργου) Διάταγμα του 2024

7. Η αρμόδια Αρχή επιβάλλει όρους στην άδεια οικοδομής σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου. Τυπικοί Όροι για τα ανυψωτικά μηχανήματα γερανών τύπου πύργου, περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, χωρίς αυτό να περιορίζει την ευχέρεια της αρμόδιας αρχής να επιβάλει επιπρόσθετους όρους σε περίπτωση που αυτό απαιτείται από τη χωροθέτηση της οικοδομής, κ.ά.

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο