03 – Πεδίο εφαρμογής

To περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Διαδικασία εξέτασης αίτησης για έκδοση άδειας οικοδομής για ανυψωτικό μηχάνημα γερανού τύπου πύργου) Διάταγμα του 2024

3. Το παρόν Διάταγμα αναφέρεται στη διαδικασία υποβολής και εξέτασης αίτησης για έκδοση άδειας οικοδομής για ανυψωτικά μηχανήματα γερανών τύπου πύργου, η οποία υποβάλλεται σύμφωνα με την απαίτηση του Κανονισμού 11 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Λειτουργία, Συντήρηση και Έλεγχος Ανυψωτικών Μηχανημάτων) Κανονισμών του 2021, Κ.Δ.Π. 153/2021.

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο