04 – Σκοπός του παρόντος Διατάγματος

To περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Διαδικασία εξέτασης αίτησης για έκδοση άδειας οικοδομής για ανυψωτικό μηχάνημα γερανού τύπου πύργου) Διάταγμα του 2024

4. Σκοπός του παρόντος Διατάγματος είναι ο καθορισμός των απαιτούμενων υποβαλλόμενων εγγράφων που θα συνοδεύουν την αίτηση για έκδοση άδειας οικοδομής των ανυψωτικών μηχανημάτων γερανών τύπου πύργου, που περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Διατάγματος.

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο