06 – Διαδικασία ελέγχου

To περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Διαδικασία εξέτασης αίτησης για έκδοση άδειας οικοδομής για ανυψωτικό μηχάνημα γερανού τύπου πύργου) Διάταγμα του 2024

6.(α) Κατά την υποβολή της αίτησης για άδεια οικοδομής, η αρμόδια αρχή διενεργεί ταχύ και συνοπτικό έλεγχο πληρότητας των υποβαλλόμενων εγγράφων.

(β) Σε περίπτωση που μετά την έκδοση άδειας, διαπιστωθεί ότι έχουν δηλωθεί λανθασμένα στοιχεία που αφορούν ουσιώδη θέματα, ή η ανέγερση/ τοποθέτηση του ανυψωτικού μηχανήματος γερανού τύπου πύργου δεν έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την εκδοθείσα άδεια και τους όρους αυτής, τότε η αρμόδια αρχή θα ενημερώνει αμέσως τον αιτητή για συμμόρφωση. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η αρμόδια αρχή δύναται να υποβάλει τεκμηριωμένη καταγγελία στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΕΤΕΚ, συμπληρώνοντας το Έντυπο Καταγγελίας σύμφωνα με τους περί Δεοντολογίας των Μελών του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κανονισμούς, και ενημερώνοντας τον αιτητή και την Ασφαλιστική Εταιρεία του μελετητή, όταν κρίνει ότι συντρέχουν λόγοι όπως π.χ. επανάληψη της υποβολής λανθασμένων στοιχείων από συγκεκριμένο μελετητή. Επιπλέον, στις περιπτώσεις αυτές, η αρμόδια αρχή θα ενημερώνει σχετικά τον ιδιοκτήτη και η άδεια θα παύει να ισχύει. Σχετικός τυπικός όρος για το ενδεχόμενο τέτοιου τερματισμού της ισχύος της άδειας τίθεται στη εκδοθείσα άδεια.

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο