08 – Τροποποίηση του άρθρου 20 του βασικού νόμου

Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023

8. Το άρθρο 20 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το τέλος της παραγράφου (θ) του εδαφίου (1) αυτού, των ακόλουθων νέων παραγράφων (ι) και (ια) –

«(ι) διατηρεί οικοδομή ακατάλληλη για ανθρώπινη χρήση ή δεν συμμορφώνεται με διάταγμα το οποίο εκδόθηκε δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 15Α’∙

(ια) ενεργεί κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 15Δ’,

(ιβ) περιλαμβανομένου και των καθοριζομένων σε διάταγμα του Υπουργού Εσωτερικών που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου αυτού∙».

 

 

 

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο