03 – Τροποποίηση του άρθρου 15 του βασικού νόμου.

Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023

3. Το άρθρο 15 του βασικού νόμου τροποποιείται με:

(α) την προσθήκη αμέσως μετά τη λέξη «οικοδομή» πρώτη γραμμή, των λέξεων με προσθήκη κόμματος «ή μέρος της,» και ,

(β) την αντικατάσταση των λέξεων «των δομικών της ελαττωμάτων» (τέταρτη γραμμή), με τις λέξεις «βλαβών ή φθορών στα δομικά ή μη δομικά του στοιχεία».

 

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο