02 – Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου.

Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά των ακόλουθων νέων όρων και τις ερμηνείες τους:

«”δυνητικά επικίνδυνη οικοδομή” σημαίνει οικοδομή ή μέρος οικοδομής που είναι σε τέτοια κατάσταση, ώστε να παρουσιάζει οποιαδήποτε φθορά ή βλάβη που ενδέχεται να την καταστήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα επικίνδυνη οικοδομή για τα πρόσωπα που διαμένουν σε αυτήν ή σε γειτονική οικοδομή ή για τους διερχομένους ή για γειτονικές οικοδομές,

«”επικίνδυνη οικοδομή” σημαίνει οικοδομή ή μέρος οικοδομής, που παρουσιάζει και εμφανίζει σημεία φθοράς και/ή βλάβης και/ή μετατροπές και/ή προσθήκες που καθιστούν ορατό τον κίνδυνο για την ασφαλή της χρήση, για τα πρόσωπα που διαμένουν σε αυτήν ή στη γειτονική οικοδομή ή για τους διερχομένους ή για τις γειτονικές οικοδομές, τόσο ως οικοδομή καθεαυτή, όσο και κατά τη διέλευση και ή κυκλοφορία του κοινού πλησίον αυτής, λόγω, μεταξύ άλλων, παλαιότητας και/ή μη συντήρησης και/ή βλαβών λόγω καταστροφικού συμβάντος και/ή κακής θεμελίωσης και/ή κακής ποιότητας ή σύνθεσης υλικών και/ή κακοτεχνίας και/ή κακής δόμησης και/η δομικών ελαττωμάτων και/ή υποσκαφής και/ή διάβρωσης και/ή ελλειμμάτων πυροπροστασίας , με αποτέλεσμα να μην παρουσιάζει, εν όλω ή εν μέρει, την απαιτούμενη για τα φορτία που προορίζεται να φέρει ασφάλεια και/ή δεν πληροί βασικούς όρους υγείας και υγιεινής για σκοπούς χρήσης και/ή διέλευσης:

Νοείται ότι στον όρο, δεν περιλαμβάνεται η αποτίμηση της σεισμικής επάρκειας της οικοδομής, η οποία απαιτεί την εκπόνηση σχετικής μελέτης∙».

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο