06 – Προσθήκη του νέου άρθρου 15Στ’ στο βασικό νόμο

Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023

6. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το τέλος του άρθρου 15Ε’ αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 15Στ΄:

«Ποινική διαδικασία και εξώδικη ρύθμιση.

15Στ’.-(1) Πρόσωπο το οποίο παραλαμβάνει την ειδοποίηση που καθορίζεται στις διατάξεις των παραγράφων (β) και (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 15Γ’, αλλά δεν προβαίνει στις δέουσες ενέργειες για υλοποίηση των αναγκαίων εργασιών εντός της καθορισθείσας προθεσμίας, διαπράττει αδίκημα και υπόκειται-

(α) σε περίπτωση πρώτης καταδίκης, σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τον ένα (1) χρόνο ή/και σε αποπληρωμή των εξόδων που επιβαρύνθηκε η αρμόδια αρχή για τη λήψη μέτρων με βάση το άρθρο 15Γ ή/και σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις δέκα είκοσι χιλιάδες ευρώ (€1020.000) ή και στις δύο ποινές μαζί, και

(β) σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης, σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) χρόνια ή/και σε αποπληρωμή των εξόδων που επιβαρύνθηκε η αρμόδια αρχή για τη λήψη μέτρων με βάση το άρθρο 15Γ ή/και ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις είκοσι σαράντα χιλιάδες ευρώ (€2040.000) ή και στις δύο ποινές μαζί.

(2) Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι οποιοδήποτε πρόσωπο διαπράττει ή έχει διαπράξει οποιοδήποτε αδίκημα εκ των αναφερομένων στο εδάφιο (1) , έχει εξουσία να προβεί σε εξώδικη ρύθμιση του αδικήματος και το ποσό της εξώδικης ρύθμισης που καθορίζεται είναι ανάλογο με τη σοβαρότητα του αδικήματος, αλλά δεν υπερβαίνει τις τέσσερεις χιλιάδες ευρώ (€4.000).

(3) Για τους σκοπούς της εξώδικης ρύθμισης που αναφέρεται στο εδάφιο (2), εξουσιοδοτημένο από την αρμόδια αρχή πρόσωπο, το οποίο είναι υπάλληλος της αρμόδιας αρχής ή τροχονόμος, δύναται με απόφαση του συμβουλίου της αρμόδιας αρχής να προβεί σε εξώδικη ρύθμιση του αδικήματος και προς τούτο επιδίδει στο πρόσωπο που πιστεύει ότι διέπραξε το αδίκημα σχετική ειδοποίηση, στην οποία καθορίζεται το αδίκημα, τον χρόνο της διάπραξής του και το χρηματικό ποσό που το πρόσωπο καλείται να καταβάλει.

(4) Σε περίπτωση που η πράξη ή η παράλειψη, την οποία το εεξουσιοδοτημένο από την αρμόδια αρχή πρόσωπο θεωρεί ότι συνιστά αδίκημα σύμφωνα με το εδάφιο (2), δεν τερματιστεί εντός τριών (3) ημερών/ σαράντα οκτώ (48) ωρών??? από την ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης που αναφέρεται στο εδάφιο (3), τότε ο εκπρόσωπος της αρμόδιας αρχής καθορίζει ποσό εξωδίκου προστίμου διπλάσιο του αρχικού ποσού και σε περίπτωση που η πράξη ή η παράλειψη επαναληφθεί, η αρμόδια αρχή λαμβάνει τις αναγκαίες ενέργειες για ποινική δίωξη του παραβάτη ενώπιον Δικαστηρίου.

(5) Κάθε ποσό που επιβάλλεται με βάση τα εδάφια (3) έως (4) θεωρείται χρηματική ποινή που επιβλήθηκε λόγω καταδίκης για το σχετικό αδίκημα.

(6) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3), αν το χρηματικό ποσό που αναφέρεται στα εδάφια (2) έως (4) καταβληθεί εντός χρονικής περιόδου σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της ειδοποίησης, εκδίδεται απόδειξη και ουδεμία ποινική δίωξη ασκείται αναφορικά με τη διάπραξη του σχετικού αδικήματος.

(7) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3), μετά την εξώδικη ρύθμιση του αδικήματος, την καταβολή του ποσού και την έκδοση της απόδειξης όπως αναφέρεται στο εδάφιο (6), δεν χωρεί οποιαδήποτε περαιτέρω ποινική διαδικασία σχετικά με το αδίκημα και η προσαγωγή στο Δικαστήριο της απόδειξης που αναφέρεται στο εδάφιο (6) αποτελεί πλήρη απόδειξη των γεγονότων που αναφέρονται σε αυτήν και συνεπάγεται την απαλλαγή του κατηγορούμενου.

(8) Η εξώδικη ρύθμιση αδικήματος και η καταβολή του σχετικού ποσού σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις δεν θεωρείται ως καταδίκη∙ σε περίπτωση όμως καταδικαστικής απόφασης για διάπραξη άλλου παρόμοιας φύσης αδικήματος, το δικαστήριο μπορεί να λάβει υπόψη τα πιο πάνω γεγονότα για σκοπούς επιμέτρησης της ποινής.»

 

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο