07 – Τροποποίηση του άρθρου 18 του βασικού νόμου

Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023

7. Το άρθρο 18 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στην υποπαράγραφο (ι) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1), των άρθρων 15Β, 15Γ, 15Ε και 15Στ στην κατάλληλη αριθμητική σειρά.

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο