05 – Τροποποίηση του άρθρου 15Ε’ του βασικού νόμου

Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023

5. Το άρθρο 15Ε του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως –

(α) με την προσθήκη, στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως με την αντικατάσταση των λέξεων «της παραγράφου» (τέταρτη γραμμή), με τις λέξεις «των παραγράφων (β) και (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 15Γ’», και με την προσθήκη στο τέλος αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «προθεσμίας» (έκτη γραμμή), της φράσης «ή διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000) σε πρόσωπο που παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 15Δ», και

(β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (3) αυτού, των λέξεων «ακουστεί» (τέταρτη γραμμή), με τη φράση «υποβάλει τις απόψεις του».

 

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο