06 – Τροποποίηση του Κανονισμού 15 των βασικών κανονισμών.

Προσχέδιο Τροποποίησης των περί Αλιείας Κανονισμών
6. Ο Κανονισμός 15 των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την προσθήκη της ακόλουθης υποπαραγράφου (δ) της παραγράφου (2) αυτού:
«(δ) με την απόρριψη οποιωνδήποτε απορριμμάτων στην θάλασσα είτε από ξηρά, είτε από οποιοδήποτε άλλο μέσο συμπεριλαμβανομένου σκάφους».

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο