01 – Συνοπτικός τίτλος

Προσχέδιο Τροποποίησης των περί Αλιείας Κανονισμών

Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Αλιείας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2024 και θα διαβάζονται μαζί με τους περί Αλιείας Κανονισμούς του 1990 μέχρι 2019 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «οι βασικοί κανονισμοί») και οι βασικοί κανονισμοί και οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Αλιείας Κανονισμοί του 1990 μέχρι 2024.

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο