03 – Τροποποίηση του Κανονισμού 13 των βασικών κανονισμών

Προσχέδιο Τροποποίησης των περί Αλιείας Κανονισμών
3. Ο Κανονισμός 13 των βασικών κανονισμών τροποποιείται με –
(α) την αντικατάσταση της λέξης «δελφινιού» της υποπαραγράφου (α) της παραγράφου (1) αυτού με την φράση «κητωδών (δελφίνια και φάλαινες)»
(β) την προσθήκη στο τέλος» της υποπαραγράφου (α) της παραγράφου (1) αυτού, της φράσης  «ή χελιού του είδους Anguilla anguilla»
(γ) την μετονομασία της υπάρχουσας υποπαραγράφου (γ) της παραγράφου (1) αυτού σε υποπαράγραφο (δ) και την προσθήκη της ακόλουθης νέας υποπαραγράφου (γ):
«(γ) η παρενόχληση ή/και απόπειρα παρενόχλησης συμπεριλαμβανομένης και της σίτισης των πιο πάνω ειδών»·
(δ) την προσθήκη της ακόλουθης νέας υποπαραγράφου (ε) της παραγράφου (1) αυτού:
«(ε) η καταστροφή ή/και απόπειρα καταστροφής οποιασδήποτε φωλιάς ή/και αυγού θαλάσσιας χελώνας, καθώς και των προστατευτικών κλωβών και πινακίδων που τοποθετούνται για τη σήμανση και προστασία των φωλιών τους» ·
(ε) την προσθήκη της ακόλουθης νέας υποπαραγράφου (στ) της παραγράφου (1) αυτού:
«(στ) τηρουμένων των διατάξεων του περί Προστασίας στις Παραλίας Νόμου, η οδήγηση στις παραλίες ωοτοκίας θαλάσσιων χελωνών, των προστατευόμενων περιοχών Λάρας – Τοξεύτρας και Πόλις – Γυαλιά».
(στ) την κατάργηση της παραγράφου (2) αυτού·

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο