04 – Προσθήκη νέου Κανονισμού στους βασικούς κανονισμούς.

Προσχέδιο Τροποποίησης των περί Αλιείας Κανονισμών
4. Προστίθεται ο Κανονισμός 14Α μετά τον Κανονισμό 14 των βασικών κανονισμών:
 

 

 

 

Περιοχήτου Δικτύου Natura 2000 ΕΖΔ
«Πόλις-Γιαλιά (CY4000001)»

«14Α. Από την 15η Μαΐου μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και  εντός της ζώνης της παραλίας, όπως αυτή καθορίζεται στον περί Προστασίας της Παραλίας Νόμο (ΚΕΦ.59) και τηρουμένων των διατάξεων αυτού, η οποία  εμπίπτει εντός της Ειδικής Ζώνης Διατήρησης «Πόλις-Γιαλιά (CY4000001)», όπως αυτή καθορίζεται βάσει του Διατάγματος Κ.Δ.Π. 231/2017 και με την οποιαδήποτε μελλοντική τροποποίηση του, απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο – να τοποθετεί πάνω σε οποιοδήποτε τμήμα της περιοχής αυτής κρεβατάκι, ομπρέλα, τροχόσπιτο, αντίσκηνο ή άλλο ανάλογο παράπηγμα.
Από την 15η Μαΐου μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και εντός της θαλάσσιας περιοχής η οποία  εμπίπτει εντός της Ειδικής Ζώνης Διατήρησης «Πόλις-Γιαλιά (CY4000001)», όπως αυτή καθορίζεται βάσει του Διατάγματος Κ.Δ.Π. 231/2017 και με την οποιαδήποτε μελλοντική τροποποίηση του, από τα 0 – 10 μέτρα ισοβαθή, απαγορεύεται η διέλευση και η αγκυροβόληση μηχανοκίνητων σκαφών ή/και άλλων μηχανοκίνητων πλωτών μέσων, εξαιρουμένων των κατόχων επαγγελματικής άδειας παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας.»

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο