06 – Τροποποίηση του άρθρου 20 του βασικού νόμου.

Ο περί της Διατήρησης Αποθεμάτων Πρώτων Υλών Ζωοτροφών και Σιτηρών για Ανθρώπινη Χρήση (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024

6. Το άρθρου 20 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση στην παράγραφο (2) του ποσού από πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) σε είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000).

(β) Με την προσθήκη της υποπαραγράφου, αμέσως μετά την παράγραφο (2):

(α) Σε περίπτωση που η παράβαση αφορά ελλείψεις σε ποσότητες των αποθεμάτων της Δημοκρατίας που διατηρούνται σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων 4 και 5, από τα επηρεαζόμενα πρόσωπα:
(i) Η Αρμόδια Αρχή έχει την εξουσία να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο το διπλάσιο της αξίας του ελλείποντος προϊόντος. Η αξία υπολογίζεται με βάση τις τελευταίες πωλήσεις του επηρεαζόμενου προσώπου·
(ii) Έχουν την υποχρέωση στην αναπλήρωση των εν λόγω αποθεμάτων εντός 21 ημερών. Η Αρμόδια Αρχή έχει την εξουσία να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο μέχρι χίλια ευρώ (€1000) για κάθε μέρα πέραν του προαναφερθέντος χρονικού περιθωρίου·
(iii) Θα υποστούν απώλεια όλων των χρηματικών αποζημιώσεων που έχουν σχέση με την διατήρηση των αποθεμάτων έως ότου αυτά αναπληρωθούν·
(iv) Τα έξοδα ελέγχου των αποθεμάτων επιβαρύνουν τον υπαίτιο.

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο