01 – Συνοπτικός τίτλος.

Ο περί της Διατήρησης Αποθεμάτων Πρώτων Υλών Ζωοτροφών και Σιτηρών για Ανθρώπινη Χρήση (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024

1. O παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Διατήρησης Αποθεμάτων Πρώτων Υλών Ζωοτροφών και Σιτηρών για ανθρώπινη Χρήση (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί της Διατήρησης Αποθεμάτων Πρώτων Υλών Ζωοτροφών και Σιτηρών για ανθρώπινη Χρήση Νόμο του 2021  (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο παρών Νόμος και ο βασικός νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί της Διατήρησης Αποθεμάτων Πρώτων Υλών Ζωοτροφών και Σιτηρών για ανθρώπινη Χρήση Νόμοι του 2021 έως 2024.

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο