03 – Τροποποίηση του άρθρου 7 του βασικού νόμου.

Ο περί της Διατήρησης Αποθεμάτων Πρώτων Υλών Ζωοτροφών και Σιτηρών για Ανθρώπινη Χρήση (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024

3. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση της φράσης «προτελευταίου ημερολογιακού έτους πριν από το έτος έκδοσης» της υποπαραγράφου (γ) της παραγράφου (2) με την ακόλουθη φράση:

«ημερολογιακού έτους που προηγείται του έτους έκδοσης».

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο