06 – Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

Νομοσχέδιο με τίτλο: «o Περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) (αρ …) Νόμος του 2024»

6. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσης του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο