05 – Τροποποίηση του άρθρου 29 του βασικού νόμου

Νομοσχέδιο με τίτλο: «o Περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) (αρ …) Νόμος του 2024»

5. Το άρθρο 29 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) με την αντικατάσταση του εδαφίου (5) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο (5):

«(5) Τα εδάφια (1), (2) και (4) δεν εφαρμόζονται σε οντότητα εκκαθάρισης παρά μόνον εάν η αρχή εξυγίανσης έχει καθορίσει για την εν λόγω οντότητα την απαίτηση που αναφέρεται στο άρθρο 25, εδάφιο (1), σύμφωνα με το άρθρο 25Β, εδάφιο (2α), παράγραφος (β). Στην περίπτωση αυτή, η αρχή εξυγίανσης καθορίζει το περιεχόμενο και τη συχνότητα των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων και δημοσιοποίησης που αναφέρονται στην παράγραφο (8) του παρόντος άρθρου για την εν λόγω οντότητα. Η αρχή εξυγίανσης γνωστοποιεί τις εν λόγω υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων και δημοσιοποίησης στην οικεία οντότητα εκκαθάρισης. Οι εν λόγω υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων και δημοσιοποίησης δεν υπερβαίνουν τα αναγκαία όρια παρακολούθησης της συμμόρφωσης με την απαίτηση που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 25Β, εδάφιο (2α), παράγραφος (β).» ·

(β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (7) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο (7):

«(7) Η αρχή εξυγίανσης ενημερώνει την ΕΑΤ σχετικά με την ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων που έχει οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 25Δ ή το άρθρο 25Ε, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων που λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 25Ε, εδάφιο (2), παράγραφος (α), για κάθε οντότητα η οποία υπάγεται στη δικαιοδοσία της.».

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο