02 – Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου

Νομοσχέδιο με τίτλο: «o Περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) (αρ …) Νόμος του 2024»

2. Το άρθρου 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του ακόλουθου νέου όρου και ορισμού: «“οντότητα εκκαθάρισης” σημαίνει νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην ΕΕ για το οποίο το σχέδιο εξυγίανσης του ομίλου ή, για οντότητες που δεν ανήκουν σε όμιλο, το σχέδιο εξυγίανσης προβλέπει ότι η οντότητα εκκαθαρίζεται υπό κανονικές διαδικασίες αφερεγγυότητας, ή οντότητα, εντός ομίλου εξυγίανσης που δεν είναι οντότητα εξυγίανσης, σε σχέση με την οποία το σχέδιο εξυγίανσης του ομίλου δεν προβλέπει την άσκηση εξουσιών απομείωσης και μετατροπής·».

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο