Νομοσχέδιο με τίτλο: «o Περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) (αρ …) Νόμος του 2024»

YO-Δ/νση Χρηματοικονομικών Υπηρεσιών - Χρηματοικονομικός τομέας

Το Υπουργείο Οικονομικών στα πλαίσια της ετοιμασίας εναρμονιστικού νομοσχεδίου για μεταφορά  στο εθνικό δίκαιο της Οδηγία (ΕΕ) 2024/1174 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Απριλίου 2024 σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 όσον αφορά ορισμένες πτυχές της ελάχιστης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων, κυκλοφορεί το παρόν έγγραφο για σκοπούς υποβολής απόψεων.

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις της οδηγίας 2014/59/ΕΕ1 (στο εξής: οδηγία για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των τραπεζών ή οδηγία BRRD) και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/20142 (στο εξής: κανονισμός για τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης ή κανονισμός SRMR) αποτελούν μέρος της δέσμης νομοθετικών μέτρων για τη διαχείριση κρίσεων και την ασφάλιση των καταθέσεων, η οποία περιλαμβάνει επίσης πρόσθετες τροποποιήσεις των εν λόγω πράξεων και της οδηγίας 2014/49/ΕΕ3 (στο εξής: οδηγία για τα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων ή οδηγία ΟΣΕΚ).

Το Υπουργείο Οικονομικών και η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου προέβηκαν στην ετοιμασία του προτεινόμενου νομοσχεδίου με τίτλο «ο περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) (αρ. …)  Νόμος του 2024» για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία (ΕΕ) 2024/1174 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Απριλίου 2024 σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 όσον αφορά ορισμένες πτυχές της ελάχιστης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων.

Η Οδηγία 2024/1174 τροποποιεί την οδηγία για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των τραπεζών (BRRD – Οδηγία 2014/59/ΕΕ) και τον κανονισμό για τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης (SRMR_806/2014), στα πλαίσια της δέσμης για τη διαχείριση κρίσεων και την ασφάλιση των καταθέσεων (CMDI), προκειμένου να συμπεριληφθούν στοχευμένες απαιτήσεις αναλογικότητας για την αντιμετώπιση της «εσωτερικής MREL» σε ομίλους εξυγίανσης τραπεζών. Σκοπός της Οδηγίας 2024/1174 είναι:

(α)  η προσαρμογή της αντιμετώπισης των οντοτήτων εκκαθάρισης στο πλαίσιο της MREL. Οι οντότητες αυτές ορίζονται ως οντότητες εντός τραπεζικού ομίλου που προορίζονται για εκκαθάριση, σύμφωνα με το πτωχευτικό δίκαιο, και που, ως εκ τούτου, δεν υπόκεινται σε δράση εξυγίανσης (μετατροπή ή απομείωση μέσων MREL). Σε αυτή τη βάση, οι οντότητες εκκαθάρισης δεν θα υποχρεούνται να συμμορφώνονται με απαίτηση MREL, εκτός εάν η αρχή εξυγίανσης, κρίνοντας κατά περίπτωση, αποφασίσει διαφορετικά για λόγους προστασίας της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Τα ίδια κεφάλαια των εν λόγω οντοτήτων εκκαθάρισης που εκδίδονται για τις ενδιάμεσες οντότητες δεν θα χρειάζεται να αφαιρούνται, εκτός εάν αντιπροσωπεύουν σημαντικό μερίδιο των ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων της ενδιάμεσης οντότητας.

και

(β) η δυνατότητα των αρχών εξυγίανσης να καθορίζουν την «εσωτερική MREL», σε ενοποιημένη βάση, υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Όταν η αρχή εξυγίανσης επιτρέπει σε τραπεζικό όμιλο την εφαρμογή μιας τέτοιας ενοποιημένης αντιμετώπισης, οι ενδιάμεσες θυγατρικές δεν θα υποχρεούνται να αφαιρούν τις επιμέρους συμμετοχές τους σε εσωτερική MREL.

Η Οδηγία 2024/1174/ΕΚ στα ελληνικά βρίσκεται στον πιο κάτω σύνδεσμο:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401174

Η αιτιολογική έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρόταση η οποία αναλύει το νομικό πλαίσιο και τους στόχους της βρίσκεται στον πιο κάτω σύνδεσμο:

eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023PC0229

Ως εκ τούτου, το Υπουργείο Οικονομικών σας καλεί όπως υποβάλετε τα σχόλια ή απόψεις σας μέχρι την Τρίτη 25 Ιουνίου 2024.

Οικονομία και Χρηματοοικονομικά Θέματα
Νομοσχέδιο
  • Υπό επεξεργασία
  • Αναρτήθηκε
    18 Ιούν 2024 @ 14:00
  • Ανοικτή σε σχόλια ως
    25 Ιούν 2024 @ 14:00
  • 0 σχόλια

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο