04 – Τροποποίηση του άρθρου 25E του βασικού νόμου

Νομοσχέδιο με τίτλο: «o Περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) (αρ …) Νόμος του 2024»

4. Το άρθρο 25E του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) με την προσθήκη μετά το εδάφιο (1) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (1α):

«(1α) Ανεξαρτήτως των παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου (1), η αρχή εξυγίανσης μπορεί να αποφασίσει να καθορίσει την απαίτηση που προβλέπεται στο άρθρο 25Β σε ενοποιημένη βάση για μια θυγατρική, όπως αναφέρεται στο εδάφιο (1) εάν η αρχή εξυγίανσης κρίνει ότι πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) η θυγατρική πληροί μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(i) η θυγατρική ανήκει άμεσα στην οντότητα εξυγίανσης και:

(Α) η οντότητα εξυγίανσης είναι μητρική χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών εγκατεστημένη στην EE ή μητρική μεικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών εγκατεστημένη στην EE·

(Β) τόσο η θυγατρική όσο και η οντότητα εξυγίανσης είναι εγκατεστημένες στο ίδιο κράτος μέλος και ανήκουν στον ίδιο όμιλο εξυγίανσης·

(Γ) η οντότητα εξυγίανσης δεν κατέχει άμεσα κάποιο θυγατρικό ίδρυμα ούτε κάποια θυγατρική οντότητα όπως αναφέρεται στο άρθρο 3, εδάφιο (1), παράγραφοι (β), (γ) ή (δ), στις περιπτώσεις που η εν λόγω οντότητα υπόκειται στις απαιτήσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο ή στην απαίτηση που αναφέρεται στο άρθρο 25B, εκτός από την οικεία θυγατρική·

(Δ) η θυγατρική θα επηρεαζόταν δυσανάλογα από τις αφαιρέσεις που απαιτούνται σύμφωνα με το Άρθρο 72ε, παράγραφος 5 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·

(ii) η θυγατρική υπόκειται στην απαίτηση που αναφέρεται στο άρθρο 30Α του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου μόνο σε ενοποιημένη βάση και ο καθορισμός της απαίτησης που ορίζεται στο άρθρο 25Β του παρόντος Νόμου σε ενοποιημένη βάση δεν θα οδηγούσε σε υπερεκτίμηση των αναγκών ανακεφαλαιοποίησης, για τους σκοπούς του άρθρου 25Β, εδάφιο (1) παράγραφος (β) του παρόντος Νόμου, του υποομίλου που αποτελείται από οντότητες εντός της συναφούς περιμέτρου ενοποίησης, ιδίως όταν υπάρχει επικράτηση οντοτήτων εκκαθάρισης εντός της συγκεκριμένης περιμέτρου ενοποίησης·

(β) η συμμόρφωση με την απαίτηση του άρθρου 25B σε ενοποιημένη βάση ως υποκατάστατο της συμμόρφωσης με την απαίτηση αυτή σε μεμονωμένη βάση δεν θίγει ουσιωδώς κάποιο από τα ακόλουθα:

(i) την αξιοπιστία και την εφικτότητα της στρατηγικής εξυγίανσης του ομίλου·

(ii) την ικανότητα της θυγατρικής να συμμορφώνεται με την απαίτηση ιδίων κεφαλαίων της μετά την άσκηση των εξουσιών απομείωσης και μετατροπής· και

(iii) την επάρκεια του μηχανισμού εσωτερικής μεταφοράς ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης, συμπεριλαμβανομένης της απομείωσης ή μετατροπής, σύμφωνα με το άρθρο 30, σχετικών κεφαλαιακών μέσων και επιλέξιμων υποχρεώσεων της οικείας θυγατρικής ή άλλων οντοτήτων εντός του ομίλου εξυγίανσης.» ·

(β) με την προσθήκη μετά το εδάφιο (3) αυτού, των ακόλουθων νέων εδαφίων (3α) και (3β):

«(3α) Όταν μια οντότητα, όπως αναφέρεται στα εδάφια (1), (1α) και (2) πιο πάνω, συμμορφώνεται με την απαίτηση που αναφέρεται στο άρθρο 25, εδάφιο (1) σε ενοποιημένη βάση, το ποσό των ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων της εν λόγω οντότητας περιλαμβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις που εκδίδονται σύμφωνα με το εδάφιο (3), παράγραφος (α) του παρόντος άρθρου από θυγατρική εγκατεστημένη στην ΕΕ που περιλαμβάνεται στην ενοποίηση της εν λόγω οντότητας:

(α) υποχρεώσεις που εκδίδονται στην οντότητα εξυγίανσης και αγοράζονται από αυτήν, είτε άμεσα, είτε έμμεσα μέσω άλλων οντοτήτων στον ίδιο όμιλο εξυγίανσης που δεν περιλαμβάνονται στην ενοποίηση της οντότητας η οποία συμμορφώνεται με την απαίτηση που αναφέρεται στο άρθρο 25, εδάφιο (1) σε ενοποιημένη βάση·

(β) υποχρεώσεις που εκδίδονται σε υφιστάμενο μέτοχο που δεν αποτελεί μέρος του ίδιου ομίλου εξυγίανσης.

(3β) Οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (3α), παράγραφοι (α) και (β) του παρόντος άρθρου δεν υπερβαίνουν το ποσό που καθορίζεται αφαιρώντας από το ποσό της απαίτησης του άρθρου 25, εδάφιο (1), που εφαρμόζεται στη θυγατρική που περιλαμβάνεται στην ενοποίηση, το άθροισμα όλων των ακόλουθων:

(α) υποχρεώσεις που εκδίδονται στην —και αγοράζονται από— την οντότητα που συμμορφώνεται με την απαίτηση που αναφέρεται στο άρθρο 25, εδάφιο (1) σε ενοποιημένη βάση, είτε άμεσα, είτε έμμεσα μέσω άλλων οντοτήτων στον ίδιο όμιλο εξυγίανσης που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση της εν λόγω οντότητας·

(β) ποσό των ιδίων κεφαλαίων που εκδίδονται σύμφωνα με το εδάφιο (3), παράγραφος (β) του παρόντος άρθρου.».

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο