01 – Συνοπτικός τίτλος

Νομοσχέδιο με τίτλο: «o Περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) (αρ …) Νόμος του 2024»
  1. Ο παρών νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμος (Τροποποιητικός) του 2024 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμους του 2016 έως (Αρ.2) του 2022 (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμοι του 2016 έως 2024.

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο