03 – Τροποποίηση του άρθρου 25Β του βασικού νόμου

Νομοσχέδιο με τίτλο: «o Περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) (αρ …) Νόμος του 2024»

3. Το άρθρο 25Β του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) με την διαγραφή στο εδάφιο (2) αυτού, των παραγράφων (β) και (γ) και

(β) με την προσθήκη μετά το εδάφιο (2) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (2α):

«(2α) (α) Η αρχή εξυγίανσης δεν καθορίζει την απαίτηση που αναφέρεται στο άρθρο 25, εδάφιο (1) για τις οντότητες εκκαθάρισης.
(β) Ανεξαρτήτως της παραγράφου (α) πιο πάνω, η αρχή εξυγίανσης δύναται να αξιολογεί κατά πόσον δικαιολογείται να καθοριστεί η απαίτηση που αναφέρεται στο άρθρο 25, εδάφιο (1) για οντότητα εκκαθάρισης σε μεμονωμένη βάση σε ύψος που υπερβαίνει το ποσό που επαρκεί για την απορρόφηση ζημιών σύμφωνα με το εδάφιο (2), παράγραφος (α), υποπαράγραφος (i) του παρόντος άρθρου. Η αρχή εξυγίανσης λαμβάνει ιδίως υπόψη στην αξιολόγησή της κάθε πιθανό αντίκτυπο στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και στον κίνδυνο μετάδοσης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη χρηματοδοτική ικανότητα του συστήματος εγγύησης των καταθέσεων. Στις περιπτώσεις που η αρχή εξυγίανσης καθορίζει την απαίτηση που αναφέρεται στο άρθρο 25, εδάφιο (1), η οντότητα εκκαθάρισης πληροί την εν λόγω απαίτηση χρησιμοποιώντας ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:

(i) ίδια κεφάλαια·

(ii) υποχρεώσεις που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας που αναφέρονται στο Άρθρο 72α του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, με εξαίρεση το Άρθρο 72β, παράγραφος 2, στοιχεία β) και δ) του εν λόγω Κανονισμού·

(iii) τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 25A, εδάφιο (2).

(γ) Το Άρθρο 77, παράγραφος 2 και το Άρθρο 78α του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 δεν εφαρμόζονται σε οντότητες εκκαθάρισης για τις οποίες η αρχή εξυγίανσης δεν έχει καθορίσει την απαίτηση που αναφέρεται στο άρθρο 25, εδάφιο (1) του παρόντος Νόμου.

(δ) Κατεχόμενα μέσα ιδίων κεφαλαίων και μέσα επιλέξιμων υποχρεώσεων εκδοθέντα από θυγατρικά ιδρύματα που είναι οντότητες εκκαθάρισης για τις οποίες η αρχή εξυγίανσης δεν έχει καθορίσει την απαίτηση που αναφέρεται στο άρθρο 25, εδάφιο (1) δεν αφαιρούνται δυνάμει του Άρθρου 72ε, παράγραφος 5 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

(ε) Ανεξαρτήτως της παραγράφου (δ) πιο πάνω, ένα ίδρυμα ή σχετικό πρόσωπο που δεν είναι οντότητα εξυγίανσης, αλλά είναι θυγατρική οντότητας εξυγίανσης ή οντότητας τρίτης χώρας που θα ήταν οντότητα εξυγίανσης εάν ήταν εγκατεστημένη στην ΕΕ, αφαιρεί τα μέσα ιδίων κεφαλαίων που κατέχει σε θυγατρικά ιδρύματα που ανήκουν στον ίδιο όμιλο εξυγίανσης και είναι οντότητες εκκαθάρισης για τις οποίες η αρχή εξυγίανσης δεν έχει καθορίσει την απαίτηση που αναφέρεται στο άρθρο 25, εδάφιο (1), όταν το συνολικό ποσό των εν λόγω μέσων ισούται ή υπερβαίνει το 7 % του συνολικού ποσού των ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων του ιδρύματος αυτού ή σχετικού προσώπου, που συμμορφώνονται με τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στο άρθρο 25Ε, εδάφιο (3), υπολογιζόμενου ετησίως την 31η Δεκεμβρίου με εξαγωγή του μέσου όρου των προηγούμενων 12 μηνών.».

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο