05 – Τροποποίηση Μέρους ΙΙΑ, άρθρο 11Δ, εδαφίου (1) του βασικού νόμου.

Ο περί Οδικής Ασφάλειας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024- Ρύθμιση του Ελέγχου της Οδήγησης υπό την Επήρεια Ναρκωτικών
5.         Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη της ακόλουθης δεύτερης επιφύλαξης του εδαφίου (1)  στο άρθρο 11Δ:
«Νοείται περαιτέρω ότι σε περίπτωση που πρόσωπο το οποίο βρίσκεται για σκοπούς περίθαλψης στο νοσοκομείο και δεδομένου ότι ιατρός που έχει υπό την άμεση ιατρική παρακολούθηση του αυτό το πρόσωπο το επιτρέψει, εναλλακτικά  δύναται να ληφθεί δείγμα αίματος από το πρόσωπο αυτό για εργαστηριακή εξέταση για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους του Νόμου.».

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο