04 – Τροποποίηση Μέρους ΙΙΑ, άρθρο 11Γ, εδαφίου (9) (α) του βασικού νόμου.

Ο περί Οδικής Ασφάλειας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024- Ρύθμιση του Ελέγχου της Οδήγησης υπό την Επήρεια Ναρκωτικών
4.            Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση της πρώτης επιφύλαξης του εδαφίου (9) (α) του άρθρου 11Γ ως ακολούθως:
«Νοείται ότι το δείγμα σάλιου στο οποίο δεν ανιχνεύονται ναρκωτικά καταστρέφεται αμέσως, ενώ το δείγμα σάλιου στο οποίο ανιχνεύονται ναρκωτικά καταστρέφεται μετά την παρέλευση τριάντα  (30)  ημερών από την έκδοση της εργαστηριακής έκθεσης που υπογράφεται από χημικό που υπηρετεί στο Γενικό Χημείο του Κράτους, σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου. Το πρόσωπο από το οποίο λήφθηκε δείγμα σάλιου ενημερώνεται γραπτώς από μέλος της Αστυνομίας για τις προβλέψεις καταστροφής του δείγματος σάλιου με σχετικό αντίγραφο επιβεβαίωσης λήψης του δείγματος αμέσως μετά τη δειγματοληψία:».

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο