04 – Τροποποίηση του άρθρου 6 του βασικού νόμου

Νομοσχέδιο με τίτλο: «Νόμος που τροποποιεί τους Περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμους του 2002 έως 2017»

Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται:

Με την αντικατάσταση της τελείας με άνω και κάτω τελεία στο τέλος της επιφύλαξης και την προσθήκη αμέσως μετά της ακόλουθης νέας επιφύλαξης:

«Νοείται περαιτέρω ότι, τηρούμενων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, λαμβάνεται υπόψη και το ακαθάριστο εισόδημα του συμβίου, όταν υπάρχουν οποιαδήποτε κοινά τέκνα με τον/ην αιτητή/τρια·»

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο