02 – Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου

Νομοσχέδιο με τίτλο: «Νόμος που τροποποιεί τους Περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμους του 2002 έως 2017»

Το εδάφιο 1 του άρθρου 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση του ορισμού «Γενικός Διευθυντής» με τον ακόλουθο νέο ορισμό για τον ίδιο όρο:

«Γενικός Διευθυντής» σημαίνει τον Γενικό Διευθυντή του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας∙

(β) Με την αντικατάσταση του ορισμού «εξουσιοδοτημένος λειτουργός» με τον ακόλουθο νέο ορισμό για τον ίδιο όρο:

«εξουσιοδοτημένος λειτουργός» σημαίνει οποιοδήποτε λειτουργό του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας ή άλλα πρόσωπα που βρίσκονται στην υπηρεσία του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, τα οποία ο Γενικός Διευθυντής εξουσιοδοτεί για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου∙

(γ) Με την αντικατάσταση του ορισμού «μονογονεϊκή οικογένεια» με τον ακόλουθο νέο ορισμό για τον ίδιο όρο:

«μονογονεϊκή οικογένεια» σημαίνει την οικογένεια, στην οποία ένας γονέας ζει µε ένα τουλάχιστον εξαρτώμενο τέκνο, που αποκτήθηκε είτε από γάμο είτε εκτός γάμου και που διαβιεί χωρίς σύζυγο, ή χωρίς συμβίο με τον οποίο να έχουν κοινά τέκνα,  λόγω του ότι είναι άγαμος γονέας, χήρος, διαζευγμένος ή διότι ένας από τους δύο γονείς έχει κηρυχθεί σε αφάνεια από το δικαστήριο ή την οικογένεια στην οποία ένας έγγαμος γονέας ζει µόνος του µε ένα τουλάχιστον εξαρτώμενο τέκνο, διότι ο άλλος γονέας εκτίει ποινή φυλάκισης έξι (6) μηνών και άνω∙

(δ) Με την αντικατάσταση του ορισμού «Υπουργός» με τον ακόλουθο νέο ορισμό:

«Υφυπουργός» σημαίνει τον Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας.

Τέλος


Ένα Σχόλιο

 1. Η Κύπρος όπως και όλες οι χώρες στον κόσμο μαστίζεται από υψηλά ποσοστά διαζυγίων, που έχουν ως αποτέλεσμα την αποσύνθεση της δομής της οικογένειας, με όλα τα αρνητικά επακόλουθα τόσο για τους γονείς όσο και για τα παιδιά. Είναι ευθύνη της πολιτείας η παροχή κινήτρων για αποκατάσταση της δομής της οικογένειας.
  Η τροποποίηση που επιτρέπει στον μονογονιό να συζήσει με άλλο άτομο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, ωστόσο η συμπερίληψη της πρόνοιας στον ορισμό της μονογονεϊκής οικογένειας στο άρθρο 2 είναι λανθασμένη αφού παραγνωρίζει και αποκλείει τις νέες μικτές οικογένειες με παιδιά και από τους δύο γονιούς, που αποκτούν στην πορεία κοινό τέκνο. Η πρόνοια ως έχει δεν προάγει την αποκατάσταση της δομής της οικογένειας, και υποσκάπτει αντί να αντιμετωπίζει την υπογεννητικότητα. Μάλιστα, στο άρθρο 6 του τροποποιητικού νόμου, για τον υπολογισμό του οικογενειακού εισοδήματος λαμβάνεται υπόψη και το ακαθάριστο εισόδημα του συμβίου, όταν υπάρχουν οποιαδήποτε κοινά τέκνα με τον/ην αιτητή/τρια, γεγονός που δεν αντανακλά ότι πρόκειται για μικτή οικογένεια και αντιστρατεύεται την τροποποίηση που προστέθηκε στον ορισμό της μονογονεϊκής οικογένειας.
  Οι τροποποιήσεις αυτές καθιστούν την μονογονεϊκή οικογένεια ” βιολογική οικογένεια” παραγνωρίζοντας ότι ο αιτητής/τρια παραμένει μονογονιός για τα εξαρτώμενα τέκνα του/της που δεν είναι κοινά με την/τον συμβία/ο. Η τροποποίηση αυτή καθιστά τον/την συμβίο/α “οικονομικό γονιό” όσον αφορά τα τέκνα του/της συμβίας/ου από άλλους γονείς, γεγονός που έρχεται σε αντιπαράθεση με τον περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Νόμο και τις διατάξεις περί υποχρέωσης διατροφής από τους βιολογικούς γονείς.
  Ακόμη, οι τροποποιήσεις αυτές ουσιαστικά αποτρέπουν τα νέα ζευγάρια που αποφασίζουν να προχωρήσουν σε μικτή οικογένεια να παντρευτούν.
  Γίνεται εισήγηση για την ακόλουθη τροποποίηση:
  Άρθρο 2:
  «μονογονεϊκή οικογένεια» σημαίνει την οικογένεια, στην οποία ένας γονέας ζει µε ένα τουλάχιστον εξαρτώμενο τέκνο, που αποκτήθηκε είτε από γάμο είτε εκτός γάμου και που διαβιεί χωρίς σύζυγο, ή με συμβίο, λόγω του ότι είναι άγαμος γονέας, χήρος, διαζευγμένος ή διότι ένας από τους δύο γονείς έχει κηρυχθεί σε αφάνεια από το δικαστήριο ή την οικογένεια στην οποία ένας έγγαμος γονέας ζει µόνος του µε ένα τουλάχιστον εξαρτώμενο τέκνο, διότι ο άλλος γονέας εκτίει ποινή φυλάκισης έξι (6) μηνών και άνω∙
  Άρθρο 6:
  «Νοείται περαιτέρω ότι, τηρούμενων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, λαμβάνεται υπόψη και το ακαθάριστο εισόδημα του συμβίου, όταν υπάρχουν οποιαδήποτε κοινά τέκνα με τον/ην αιτητή/τρια, στον βαθμό που αυτό επηρεάζει το οικογενειακό εισόδημα που λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό του επιδόματος τέκνου για τα κοινά τους τέκνα»
  Παράρτημα (άρθρο 4)(10):
  ” Άτομο παύει να είναι δικαιούχο του επιδόματος μονογονεϊκής οικογένειας, όταν:
  (α) Έχει απολέσει τη μονογονεϊκή του ιδιότητα με τη σύναψη γάμου”

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο