08 – ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2009 ΚΑΙ 2021

Δημόσια Διαβούλευση επί του σχεδίου Διατάγματος με τίτλο «το περί της Ενεργειακής Απόδοσης (Καθορισμός των υποχρεώσεων των ιδιοκτητών και διαχειριστών κέντρων δεδομένων με ζήτηση ισχύος της εγκατεστημένης τεχνολογίας πληροφοριών τουλάχιστον 500kW και των ελάχιστων απαιτήσεων παρακολούθησης και δημοσίευσης των ενεργειακών επιδόσεων των κέντρων δεδομένων) Διάταγμα» και επί του σχεδίου τροποποιητικού Νόμου με τίτλο «Ο περί της Ενεργειακής Απόδοσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024»

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2009 ΚΑΙ 2021

  Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 12 και το Παράρτημα VIII με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο –
   
Επίσημη

Εφημερίδα

της Ε.Ε.: L 231,

20.9.2023, σ. 1.

 

 

 

Συνοπτικός τίτλος.

31(I)/2009

53(I)/2012

56(Ι)/2014

149(I)/2015

109(I)/2021

172(I)/2021.

 

 

Τροποποίηση

του άρθρου 8

του βασικού

νόμου.

Οδηγία (ΕΕ) 2023/1791 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2023 για την ενεργειακή απόδοση και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2023/955 (αναδιατύπωση).

 

 

1.       Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Ενεργειακής Απόδοσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Ενεργειακής Απόδοσης Νόμους του 2009 έως 2021, (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»), και ο βασικός Νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί της Ενεργειακής Απόδοσης Νόμοι του 2009 έως 2024.

 

2.       Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

 

α. Με την αντικατάσταση στο τέλος της παραγράφου (ια), της τελείας με άνω τελεία,

 

β. Με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (ια) αυτού, της ακόλουθης νέας παραγράφου (ιβ):

 

«(ιβ) να καθορίζει τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών και διαχειριστών κέντρων δεδομένων με ζήτηση ισχύος της εγκατεστημένης τεχνολογίας πληροφορίων τουλάχιστον 500kW και τις ελάχιστες απαιτήσεις παρακολούθησης και δημοσίευσης των ενεργειακών επιδόσεων των κέντρων δεδομένων.»

 

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο