02 – Ερμηνεία

Δημόσια Διαβούλευση επί του σχεδίου Διατάγματος με τίτλο «το περί της Ενεργειακής Απόδοσης (Καθορισμός των υποχρεώσεων των ιδιοκτητών και διαχειριστών κέντρων δεδομένων με ζήτηση ισχύος της εγκατεστημένης τεχνολογίας πληροφοριών τουλάχιστον 500kW και των ελάχιστων απαιτήσεων παρακολούθησης και δημοσίευσης των ενεργειακών επιδόσεων των κέντρων δεδομένων) Διάταγμα» και επί του σχεδίου τροποποιητικού Νόμου με τίτλο «Ο περί της Ενεργειακής Απόδοσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024»

2.-(1) Στο παρόν Διάταγμα, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια –

«Νόμος» σημαίνει τον περί της Ενεργειακής Απόδοσης Νόμο∙

«Ευρωπαϊκή Οδηγία» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Οδηγία (ΕΕ) 2023/1791 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2023 για την ενεργειακή απόδοση και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2023/955 (αναδιατύπωση)

«κέντρο δεδομένων» σημαίνει το κέντρο δεδομένων όπως ορίζεται στο παράρτημα Α σημείο 2.6.3.1.16 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1099/2008

(2)   Οποιοιδήποτε άλλοι όροι που περιέχονται στο παρόν Διάταγμα και δεν ορίζονται ειδικά, έχουν την έννοια που τους αποδίδεται από το Νόμο που εκδίδεται δυνάμει αυτού.

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο