03 – Υποχρεώσεις των ιδιοκτητών και διαχειριστών κέντρων δεδομένων με ζήτηση ισχύος της εγκατεστημένης τεχνολογίας πληροφορίων τουλάχιστον 500kW και των ελάχιστων απαιτήσεων παρακολούθησης και δημοσίευσης των ενεργειακών επιδόσεων των κέντρων δεδομένων

Δημόσια Διαβούλευση επί του σχεδίου Διατάγματος με τίτλο «το περί της Ενεργειακής Απόδοσης (Καθορισμός των υποχρεώσεων των ιδιοκτητών και διαχειριστών κέντρων δεδομένων με ζήτηση ισχύος της εγκατεστημένης τεχνολογίας πληροφοριών τουλάχιστον 500kW και των ελάχιστων απαιτήσεων παρακολούθησης και δημοσίευσης των ενεργειακών επιδόσεων των κέντρων δεδομένων) Διάταγμα» και επί του σχεδίου τροποποιητικού Νόμου με τίτλο «Ο περί της Ενεργειακής Απόδοσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024»
  1. (1) Οι ιδιοκτήτες και διαχειριστές κέντρων δεδομένων στην επικράτεια της Δημοκρατίας με ζήτηση ισχύος της εγκατεστημένης τεχνολογίας πληροφορίων τουλάχιστον 500kW δημοσιοποιούν τις πληροφορίες που ορίζονται στο Παράρτημα, οι οποίες αφορούν τις ελάχιστες απαιτήσεις παρακολούθησης και δημοσίευσης των ενεργειακών επιδόσεων των κέντρων δεδομένων.

(2) Οι πληροφορίες που ορίζονται στο Παράρτημα πρέπει, για το έτος 2023 να δημοσιοποιηθούν  από τους ιδιοκτήτες και τους διαχειριστές των κέντρων δεδομένων μέχρι την 1/9/2024 μέσω σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα καθορίσει Αρμόδια Αρχή με Ανακοίνωση της, η οποία θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της (www.energy.gov.cy). Εν συνεχεία για τα επόμενα έτη οι πληροφορίες θα πρέπει να  δημοσιοποιούνται μέχρι τις 30 Απριλίου κάθε έτους στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα. Κάθε έτος θα πρέπει να δημοσιοποιούνται οι πληροφορίες του Παραρτήματος για το προηγούμενο πλήρες ημερολογιακό έτος.

(3) Πληροφορίες που υπόκεινται στο ενωσιακό και εθνικό δίκαιο για την προστασία του εμπορικού και επιχειρηματικού απορρήτου και της εμπιστευτικότητας εξαιρούνται από την υποχρέωση των υποπαραγράφων 1 και 2 της παραγράφου 3.

Τέλος


Ένα Σχόλιο

  1. Ίσως είναι καλό να διεκρινίσετε αν φράση “ζήτηση ισχύος της εγκατεστημένης τεχνολογίας πληροφορίων τουλάχιστον 500kW” αναφέρεται στον ενεργό εξοπλισμό ψηφιακών τεχνολογιών (πληροφορικής, επικοινωνιών, κ.λπ.) ή στην ηλεκτρομηχανολογική υποδομή που απαιτείται για την λειτουργία εξοπλισμού αυτού.
    Για παράδειγμα, ένα Κέντρο Δεδομένων μπορεί να διαχειρίζεται ενεργό εξοπλισμό 250kW, για την λειτουργία του οποίου απαιτείται ηλεκτρομηχανολογική υποδομή διπλάσιας ή παραπάνω εγκαταστημένης ισχύος.
    Στην διάθεσή σας.

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο