07 – Παράρτημα (Παράγραφος 3 (1))

Δημόσια Διαβούλευση επί του σχεδίου Διατάγματος με τίτλο «το περί της Ενεργειακής Απόδοσης (Καθορισμός των υποχρεώσεων των ιδιοκτητών και διαχειριστών κέντρων δεδομένων με ζήτηση ισχύος της εγκατεστημένης τεχνολογίας πληροφοριών τουλάχιστον 500kW και των ελάχιστων απαιτήσεων παρακολούθησης και δημοσίευσης των ενεργειακών επιδόσεων των κέντρων δεδομένων) Διάταγμα» και επί του σχεδίου τροποποιητικού Νόμου με τίτλο «Ο περί της Ενεργειακής Απόδοσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024»

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Παρακολουθούνται και δημοσιεύονται οι ακόλουθες ελάχιστες πληροφορίες όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση των κέντρων δεδομένων:

α) η ονομασία του κέντρου δεδομένων, το όνομα του ιδιοκτήτη και των διαχειριστών του κέντρου δεδομένων, η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του κέντρου δεδομένων και ο δήμος όπου εδρεύει το κέντρο δεδομένων·

β) το εμβαδόν δαπέδου του κέντρου δεδομένων, η εγκατεστημένη ισχύς, η ετήσια εισερχόμενη και εξερχόμενη κυκλοφορία δεδομένων και η ποσότητα των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα και υφίστανται επεξεργασία εντός του κέντρου δεδομένων·

γ) οι επιδόσεις, κατά το τελευταίο πλήρες ημερολογιακό έτος, του κέντρου δεδομένων σύμφωνα με βασικούς δείκτες επιδόσεων όσον αφορά, μεταξύ άλλων, την κατανάλωση ενέργειας, τη χρήση ηλεκτρικής ισχύος, τα καθορισμένα επίπεδα θερμοκρασίας, τη χρήση απορριπτόμενης θερμότητας, τη χρήση νερού και τη χρήση ανανεώσιμης ενέργειας, χρησιμοποιώντας ως βάση, κατά περίπτωση, το πρότυπο CEN/CENELEC EN 50600-4 «Τεχνολογία πληροφοριών – Εγκαταστάσεις και υποδομές κέντρων δεδομένων». Η χρήση του  πρότυπο CEN/CENELEC EN 50600-4 παύει να ισχύει με την έναρξη ισχύος της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης που εκδίδεται  από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο  33 παράγραφος 3 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας.

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο