04 – Τροποποίηση του Παραρτήματος του βασικού νόμου

Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο Περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024»
4. Το Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

 

 

 

(α) Ο Πίνακας Α αυτού αντικαθίσταται με τον ακόλουθο νέο Πίνακα Α και την προσθήκη σχετικής επιφύλαξης:

 

Πίνακας Α: Επίδομα Τέκνου για οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα έως  €59.000

Αριθμός τέκνων στην οικογένεια (1)

Ετήσιο επίδομα για οικογένειες με εισοδήματα
μέχρι €19.500
(ανά εξαρτώμενο τέκνο)

(2)

Ετήσιο
επίδομα για
οικογένειες με
εισοδήματα από €19.500,01
μέχρι €39.000
(ανά εξαρτώμενο τέκνο)

(3)

Ετήσιο
επίδομα για οικογένειες
με εισοδήματα από €39.000,01 μέχρι €49.000
(ανά εξαρτώμενο τέκνο)

(4)

Ετήσιο επίδομα για
οικογένειες με
εισοδήματα
από €49.000,01 μέχρι €59.000
(ανά εξαρτώμενο τέκνο)

Ένα (1) τέκνο € 588,00 € 526,00 € 470,00 € 0,00
Δύο (2) τέκνα € 705,00 € 643,00 € 470,00 € 427,00
Τρία (3) τέκνα € 1.293,00 € 1.231,00 € 940,00 € 854,00
Τέσσερα (4) ή περισσότερα τέκνα € 2.073,00 € 1.887,00 € 1.559,00 € 1.404,00

Νοείται ότι στην περίπτωση των εξαρτώμενων τέκνων ως αυτά καθορίζονται στην παράγραφο (ε) του εδαφίου 1 του άρθρου 2 η παροχή του επιδόματος τέκνου υπολογίζεται στο ήμισυ του επιδόματος τέκνου που αναφέρεται στον Πίνακα Α.

 

 

(β) Η παράγραφος 7 αυτού τροποποιείται με την αντικατάσταση του αριθμού 2018 (πρώτη γραμμή) με τον αριθμό 2025.
 

 

(γ) Ο Πίνακας Β αυτού αντικαθίσταται με τον ακόλουθο νέο Πίνακα Β:

Πίνακας Β: Επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας

Οικογενειακό εισόδημα Μηνιαίο επίδοµα για κάθε εξαρτώμενο τέκνο
€0 – €39.000,00 € 212,00
€39.000,01 – €49.000,00 € 189,00
 

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο