01 – Συνοπτικός Τίτλος

Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο Περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024»

Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμους του 2002 έως 2017 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμοι του 2002 έως 2024.

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο