02 – Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου

Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο Περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024»
2. Το εδάφιο 1 του άρθρου 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

 

(α) Με την προσθήκη της ακόλουθης παραγράφου (ε) αμέσως μετά την παράγραφο (δ) του ορισμού «εξαρτώμενα τέκνα»:

«νόμιμα τέκνα, προγονούς, εκτός γάμου τέκνα και νόμιμα υιοθετημένα τέκνα, πολύτεκων οικογενειών, τα οποία είναι φοιτητές μέχρι είκοσι τριών ετών, και φοιτητές μέχρι εικοσι τεσσάρων ετών στην περίπτωση αρσενικών τέκνων, εφόσον υπηρέτησαν θητεία δυνάμει των διατάξεων του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου:

Νοείται ότι αυτή η κατηγορία εξαρτώμενων τέκνων ισχύει αποκλειστικά για σκοπούς παροχής του επιδόματος τέκνου και δεν έχει ισχύ για σκοπούς παροχής του επιδόματος μονογονεϊκής οικογένειας.».

 

(β) Με την προσθήκη των ακόλουθων ορισμών κατά αλφαβητική σειρά:

«αρμόδιος φορέας αναγνώρισης φοίτησης της Δημοκρατίας» σημαίνει:

(α) το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.)∙

(β) τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης∙

(γ) το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας· ή/και

(δ) το Υπουργείο Οικονομικών∙

 

«πολύτεκνη οικογένεια» σημαίνει την οικογένεια με τέσσερα ή περισσότερα τέκνα∙

«φοιτητής» σημαίνει τέκνο το οποίο παρακολουθεί πρόγραμμα σπουδών πλήρους φοίτησης για την απόκτηση πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου που απονέμεται απο:

(α) δημόσιο ή/και ιδιωτικό πανεπιστήμιο της Δημοκρατίας ή/και του εξωτερικού, το οποίο είναι αναγνωρισμένο από τους αρμόδιους φορείς αναγνώρισης φοίτησης της Δημοκρατίας∙

(β) δημόσια ή/και ιδιωτική σχολή ή/και ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Δημοκρατίας ή/και του εξωτερικού που είναι αναγνωρισμένο από τους αρμόδιους φορείς αναγνώρισης φοίτησης της Δημοκρατίας∙

(γ) Κλάδο ή/και πρόγραμμα σπουδών σε δημόσια ή/και ιδιωτική σχολή ή/και ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Δημοκρατίας ή/και του εξωτερικού, που προσφέρεται με τη μέθοδο της δικαιόχρησης ή/και πιστοποίησης ή/και που είναι αναγνωρισμένο από τους αρμόδιους φορείς αναγνώρισης φοίτησης της Δημοκρατίας.

 

 

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο