Σχέδιο Κανονισμού

 • ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΝΟΜΟ

  Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση (α) Τροποποιητικό Νομοσχέδιο με τίτλο «Νόμος που τροποποιεί τον περί της Προώθησης και της Προστασίας του Μητρικού Θηλασμού Νόμο» και (β) Προσχέδιο Κανονισμών με τίτλο «οι περί της Προώθησης και της Προστασίας του μητρικού θηλασμού Κανονισμοί του 2024» Το Υπουργείο Υγείας πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους ότι, θέτει σε δημόσια διαβούλευση τα ακόλουθα: (α) Τροποποιητικό Νομοσχέδιο με τίτλο «Νόμος που τροποποιεί τον περί της Προώθησης και της Προστασίας του Μητρικού Θηλασμού Νόμο», και (β) Προσχέδιο Κανονισμών με τίτλο «οι περί της της Προώθησης και της Προστασίας του Μητρικού Θηλασμού Κανονισμοί του 2024». Οι εν λόγω νομοθεσίες ετοιμάστηκαν από το Υπουργείο Υγείας βάσει των προνοιών του «ο περί της Προώθησης και της Προστασίας του Μητρικού Θηλασμού Νόμος του 2018». Σκοπός τους είναι ο καθορισμός του νομικού πλαισίου για την επιβολή υποχρέωσης για παραχώρηση στις θηλάζουσες, δωματίου μητρικού θηλασμού ή/και άντλησης και αποθήκευσης μητρικού γάλακτος στους χώρους εργασίας, η δημιουργία δωματίων μητρικού θηλασμού ή/και άντλησης μητρικού γάλακτος σε καθορισμένους τύπους δημόσιων χώρων και ο καθορισμός των ελάχιστων απαιτήσεων των εν λόγω δωματίων μητρικού θηλασμού. Τα πιο πάνω Προσχέδια τίθενται σε Δημόσια Διαβούλευση και προσκαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς/φυσικά πρόσωπα, να υποβάλουν τα σχόλια/ εισηγήσεις τους στον Πίνακα Υποβολής Σχολίων που επισυνάπτεται…

  Περισσότερα »
 • Προσχέδιο Τροποποίησης των περί Αλιείας Κανονισμών

  Το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, σε συνέχεια της πρώτης σχετικής Διαβούλευσης που έχει πραγματοποιηθεί, έχει ετοιμάσει το αναθεωρημένο προσχέδιο της τροποποίησης των περί Αλιείας Κανονισμών για τυχόν σχόλια σας, στα πλαίσια δημόσιας διαβούλευσης. Σημειώνεται ότι ο σκοπός των τροποποιημένων Κανονισμών είναι: 1) να ρυθμίσει το θέμα της «παρενόχλησης» αλλά και της «σίτισης» των θαλάσσιων προστατευόμενων ειδών (πχ θαλάσσιες χελώνες, Μεσογειακή Φώκια κλπ), 2) την συμπερίληψη όλων των κητωδών (δελφίνια και φάλαινες) καθώς και του χελιού Anguilla anguilla στα είδη στα οποία προστατεύονται στα πλαίσια του Κανονισμού 13, 3) τον καθορισμό ενιαίων μέτρων διαχείρισης της περιοχής του Δικτύου Natura 2000 Πόλις- Γιαλιά (CY4000001), 4) την διαχείριση και προστασία του οικοτόπου της Μεσογειακής Φώκιας, δηλ τα θαλάσσια σπήλαια που εμπίπτουν στις σχετικές με το είδος Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές (ΘΠΠ) και 5) την απαγόρευση απόρριψης οποιωνδήποτε απορριμμάτων στην θάλασσα. Σημειώνεται ότι η εν λόγω διαβούλευση δεν αφορά τις υφιστάμενες Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές για τις οποίες υπάρχουν σχετικά Διατάγματα εγκαθίδρυσης τους, τα οποία βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος, https://www.moa.gov.cy/moa/dfmr/dfmr.nsf/page08_gr/pag08_gr?OpenDocument  

  Περισσότερα »
 • Οι περί των Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων Κανονισμοί του 2024

  Οι Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιες Υγείας του Υπουργείου Υγείας θέτουν σε Δημόσια Διαβούλευση Σχέδιο Κανονισμών με τίτλο «Οι περί των Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων Κανονισμοί του 2024». Στο πλαίσιο της εφαρμογής: των διατάξεων του Νόμου Ν.225(Ι)/2022 με τίτλο «Ο περί της Εποπτείας της Αγοράς Νόμος του 2022» και του Ευρωπαϊκού Κανονισμού, ο οποίος έχει δεσμευτική νομική ισχύ και άμεση εφαρμογή: «Κανονισμός (ΕΕ) 2017/745 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2017, για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/EΚ, του κανονισμού (EΚ) αριθ. 178/2002 και του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1223/2009 και για την κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 90/385/ΕΟΚ και 93/42/ΕΟΚ», το Σχέδιο Κανονισμών, καταργούν και αντικαθιστούν τους: «Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα) Κανονισμοί του 2003 έως 2009», «Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Ενεργά Εμφυτεύσιμα Ιατρικά Βοηθήματα) Κανονισμοί του 2003 έως 2009», και οι οποίοι είναι εναρμονιστικοί των Οδηγιών 93/42/ΕΟΚ και 90/385/ΕΟΚ. Επιπρόσθετα το Σχέδιο Κανονισμών εισάγει εκ νέου ρυθμίσεις ειδικών διατάξεων και απαιτήσεων, όπως για παράδειγμα τον καθορισμό της αρμόδιας αρχής, των επίσημων γλωσσών της Ένωσης που είναι αποδεκτές από την αρμόδια αρχή, τα ποινικά αδίκημα, την έκδοση διαταγμάτων κτλ. Οι Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας θέτουν προς διαβούλευση το πιο πάνω Σχέδιο…

  Περισσότερα »
 • Οι περί των In Vitro Διαγνωστικών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων Κανονισμοί του 2024

  Οι Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιες Υγείας του Υπουργείου Υγείας θέτουν σε Δημόσια Διαβούλευση Σχέδια Κανονισμών με τίτλο «Οι περί των In Vitro Διαγνωστικών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων Κανονισμοί του 2024». Στο πλαίσιο της εφαρμογής: των διατάξεων του Νόμου Ν.225(Ι)/2022 με τίτλο «Ο περί της Εποπτείας της Αγοράς Νόμος του 2022» και του Ευρωπαϊκού Κανονισμού, ο οποίος έχει δεσμευτική νομική ισχύ και άμεση εφαρμογή: «Κανονισμός (ΕΕ) 2017/746 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2017, για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα, και για την κατάργηση της οδηγίας 98/79/ΕΚ και της απόφασης 2010/227/ΕΕ της Επιτροπής», το Σχέδιο Κανονισμών, καταργούν και αντικαθιστούν τους: «Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Ιατροτεχνολογικά Βοηθήματα που χρησιμοποιούνται στη Διάγνωση In Vitro) Κανονισμοί του 2003 έως 2012», οι οποίοι είναι εναρμονιστικοί της Οδηγίας  98/79/ΕΚ. Επιπρόσθετα το Προσχέδιο Κανονισμών εισάγει εκ νέου ρυθμίσεις ειδικών διατάξεων και απαιτήσεων, όπως για παράδειγμα τον καθορισμό της αρμόδιας αρχής, των επίσημων γλωσσών της Ένωσης που είναι αποδεκτές από την αρμόδια αρχή, τα ποινικά αδίκημα, την έκδοση διαταγμάτων κτλ. Οι Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας θέτουν προς διαβούλευση το πιο πάνω Προσχέδιο Κανονισμών και προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να αποστείλει, ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας η–Διαβούλευση, απόψεις/σχόλια/παρατηρήσεις το αργότερο μέχρι τις 05 Απριλίου 2024.

  Περισσότερα »
 • Τροποποίηση των περί Ραδιοεπικοινωνιών (Τελών) Κανονισμοί 2004 μέχρι 2022

  Δημόσια Διαβούλευση για την Τροποποίηση των περί Ραδιοεπικοινωνιών (Τελών) Κανονισμών 2004 μέχρι 2022

  Περισσότερα »
Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο