06 – Εγκατάσταση του σημείου επαναφόρτισης

To περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Εγκατάσταση σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε χώρους στάθμευσης υφιστάμενων αναπτύξεων) Ειδικό Διάταγμα Εξαίρεσης του 2023

6. Με την εγκατάσταση του σημείου επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε χώρους στάθμευσης υφιστάμενων αναπτύξεων, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οι όροι και οι διατάξεις του παρόντος Διατάγματος δεν έχουν τηρηθεί, η οικοδομή παύει να θεωρείται ως αδειούχα οικοδομή σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 4Β του Νόμου και η αρμόδια Αρχή προβαίνει σε όλες τις ενέργειες που περιλαμβάνονται στον Νόμο για τις οικοδομές που ανεγέρθηκαν χωρίς την προηγούμενη έκδοση Άδειας σύμφωνα με το Νόμο

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο