04 – Σκοπός του παρόντος Διατάγματος

To περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Εγκατάσταση σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε χώρους στάθμευσης υφιστάμενων αναπτύξεων) Ειδικό Διάταγμα Εξαίρεσης του 2023

4. Σκοπός του παρόντος Διατάγματος είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων για την εξαίρεση από την υποχρέωση εξασφάλισης Άδειας σύμφωνα με το άρθρο 3 του Νόμου, των δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων που περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Διατάγματος

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο