05 – Εξαίρεση από την υποχρέωση εξασφάλισης άδειας

To περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Εγκατάσταση σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε χώρους στάθμευσης υφιστάμενων αναπτύξεων) Ειδικό Διάταγμα Εξαίρεσης του 2023

5. Η εγκατάσταση σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Διατάγματος, εξαιρείται από την υποχρέωση εξασφάλισης Άδειας σύμφωνα με το άρθρο 3 του Νόμου, νοουμένου ότι τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Γενικού Διατάγματος Ανάπτυξης όπως αυτό εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο