02 – Ερμηνεία

To περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Εγκατάσταση σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε χώρους στάθμευσης υφιστάμενων αναπτύξεων) Ειδικό Διάταγμα Εξαίρεσης του 2023

2. (1) Για το σκοπό του παρόντος Διατάγματος, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-
«αρμόδια αρχή» έχει την έννοια που αποδίδεται στο άρθρο 2 του Νόμου∙

«δημοσίως προσβάσιμο σημείο επαναφόρτισης» σημαίνει την προσβάσιμη στο κοινό υποδομή εναλλακτικών καυσίμων όπως αυτή ορίζεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/1804 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2023 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων και την κατάργηση της οδηγίας 2014/94/ΕΕ όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται και η οποία χρησιμοποιεί ως εναλλακτικό καύσιμο την ηλεκτρική ενέργεια.

«Νόμος» σημαίνει τον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται˙

(2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι περιέχονται στο παρόν Διάταγμα και δεν τυγχάνουν καθορισμού σε αυτό έχουν την έννοια που αποδίδεται στους όρους αυτούς από το Νόμο.

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο