03 – Πεδίο εφαρμογής

To περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Εγκατάσταση σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε χώρους στάθμευσης υφιστάμενων αναπτύξεων) Ειδικό Διάταγμα Εξαίρεσης του 2023

3. Το παρόν Διάταγμα εφαρμόζεται στην περίπτωση εγκατάστασης σε χώρους στάθμευσης υφιστάμενων αναπτύξεων, δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων των οποίων η λειτουργία υπόκειται σε έγκριση από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών σύμφωνα με το περί Προώθησης και Ανάπτυξης των Υποδομών Εναλλακτικών Καυσίμων (Τεχνικές απαιτήσεις σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων) Διάταγμα του 2022 Κ.Δ.Π. 69/2022 όπως αυτό εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο