01 – Συνοπτικός τίτλος

Νομοσχέδιο που τροποποιεί τον περί Αστυνομίας Νόμο Ν. 73(Ι)/2004 και Σχέδιο Κανονισμών που τροποποιεί τους περί Συμβασιούχων Ειδικών Αστυνομικών (Διαδικασία Πρόσληψης και Συναφή Θέματα) Κανονισμούς του 2022 (Κ.Δ.Π. 265/2022)

Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Αστυνομίας Νόμους του 2004 έως (Αρ….) του 2024 (που στη συνέχεια θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Αστυνομίας Νόμοι του 2004 έως 2024.

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο